Меню
 • Увага

 

Виборча програма
кандидата на посаду ректора
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,
Перцевої Тетяни Олексіївни

«Разом до майбутнього»

 

Минулого року наш заклад відзначив 100-річчя із дня заснування. Вглядаючись у минуле ясно розумієш, що славу і велич складають люди: наші вчителі, сучасний професорсько-викладацький склад, студентство. Тому головним у моїй програмі є створення умов для збереження, зростання та збагачення людського капіталу. Саме від цього залежить професійність і якість вищої медичної освіти, наукової діяльності та конкурентоспроможність Академії в майбутньому. 

 

МЕТА ПРОГРАМИ

Поступовий розвиток Дніпропетровської медичної академії як вищого навчального закладу України, забезпечуватиме:

 • підготовку фахівців, які здатні до реалізації новітніх технологій в Україні та за її межами;
 • проведення на сучасному рівні наукових досліджень та сприяння їх впровадженню;
 • подальший розвиток студентського та суспільного самоврядування.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 • Збереження та зростання кадрового потенціалу та професійної діяльності співробітників.
 • Подальший розвиток наукових досліджень, виконання спільних проектів з іншими закладами в єдиному науково-освітньому просторі.
 • Застосування інноваційних освітніх технологій для модернізації навчального процесу в Академії.
 • Реформування структури клінічного навчання на засадах вимог біоетики та доказової медицини.
 • Забезпечення стратегічного планування спільної лікувальної діяльності з органами та закладами охорони здоров'я.
 • Забезпечення фінансово-економічної стабільності Академії на базі ефективної системи управління.
 • Створення гнучкої системи оперативного адміністрування, посилення контролю за виконанням управлінських рішень. Впровадження інфраструктури електронного документообігу.
 • Гарантування соціального захисту працівників Академії, поширення принципів демократії і самоврядування.
 • Розвиток студентського самоврядування шляхом участі студентів у розробці й впровадженні освітніх та інформаційних ініціатив.
 • Розширення освітнього простору за рахунок залучення міжнародних студентських програм.

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Удосконалення моніторингу якості освітньої послуги відповідно до європейських стандартів.
 2. Перехід до освітньої моделі, орієнтованої на студента, яка забезпечить вільний вибір елективних дисциплін.
 3. Впровадження в навчальний процес електронних освітніх ресурсів, кластерних та сучасних навчальних технологій, зокрема проблемно-орієнтованого, інтерактивного та дистанційного навчання.
 4. Обмін досвідом із закордонними закладами щодо реалізації освітніх програм.
 5. Покращення якості підготовки студентів до складання ліцензійних іспитів «Крок» із застосуванням сучасних освітніх технологій.
 6. Посилення взаємодії із закладами охорони здоров’я для забезпечення оволодіння студентами, інтернами та курсантами практичними навичками.
 7. Збільшення прозорості оцінювання знань студентів шляхом широкого впровадження незалежного тестування.
 8. Організація систематичного підвищення кваліфікації науково - педагогічного складу в провідних освітньо-наукових центрах.
 9. Налагодження партнерських зв’язків з провідними закордонними університетами для стажування викладачів та студентів.
 10. Модернізація освітнього процесу шляхом участі у міжнародних освітніх програмах "Темпус", «Erasmus+» та інші.

 

НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Створення наукових платформ на основі розвитку сучасних наукових шкіл Академії.
 2. Підвищення ефективності фундаментальних та прикладних наукових досліджень відповідно до визнаних у світі критеріїв.
 3. Поглиблення співпраці з вітчизняними та закордонними науковими установами з метою проведення спільних наукових досліджень.
 4. Розвиток відносин з міжнародними фондами й центрами (зокрема програми Європейської комісії Еразмус+ та Горизонт 2020, фонд Гумбольдта, Німецька служба академічних обмінів, Агентство США з міжнародного розвитку).
 5. Формування мотивації щодо виконання наукових робіт всіма учасниками наукового процесу.
 6. Зміцнення кооперації міжнародного відділу з кафедрами щодо пошуку і реалізації грантів на наукові дослідження із закордонних джерел.
 7. Надання всебічної підтримки науковій мобільності професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Академії.
 8. Впровадження програми підтримки молодих вчених з метою здобуття наукових ступенів та отримання національних премій (премії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України).
 9. Сприяння збільшенню кількості спеціалізованих вчених рад на базі Академії.
 10. Продовження реорганізації наукової бібліотеки Академії з метою забезпечення доступу до закордонних наукових баз даних.
 11. Створення сприятливих умов для збільшення кількості високо рейтингових наукових публікацій в провідних наукометричних виданнях.
 12. Зростання питомої ваги власних науково-практичних журналів, що входять до міжнародних баз цитування.

 

ЛІКУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 1. Удосконалення стратегічного партнерства з клінічними базами з впровадження нових методів діагностики і лікування, підвищення якості медичної допомоги.
 2. Впровадження телемедичних технологій в діяльність клінічних кафедр із створенням інноваційної віртуальної клініки.
 3. Забезпечення умов для роботи викладачів Академії - головних позаштатних спеціалістів, здійснення експертного контролю за виконанням клінічних протоколів медичної допомоги.

 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

 

 1. Гарантування права студентства на самоврядування, розширення їх участі в управлінні Академією.
 2. Створення сприятливих умов для діяльності органів студентського самоврядування, забезпечення необхідної ресурсної та фінансової підтримки.
 3. Збільшення інформаційного супроводу щодо грантових програм для забезпечення академічної мобільності студентів.
 4. Сприяння підвищенню престижності відмінного навчання та професіоналізму, громадської активності, волонтерських ініціатив.
 5. Удосконалення системи заохочень і фінансової підтримки студентів за досягнення високих показників у навчальній і науковій діяльності, у спорті та мистецтві, за активну участь у громадському житті
 6. Сприяння розвитку студентського телебачення та його популяризації у соціальних мережах.
 7. Забезпечення соціальної підтримки незахищених категорій студентської молоді.
 8. Створення Асоціації випускників Академії як платформи для формування позитивного іміджу і популяризації бренду «Дніпропетровська медична академія».
 9. Забезпечення вільного доступу до Інтернет-мереж в усіх корпусах і гуртожитках Академії.
 10. Впровадження електронного студентського кампусу - спеціалізованої віртуальної мережі з наданням доступу до інформаційних ресурсів навчального процесу та електронних звернень студентів до керівництва Академії.
 11. Розширення практики соціологічних опитувань студентів з метою оперативного вирішення їх нагальних питань.

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ДО СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

 1. Збільшення кількості закордонних відряджень студентів і співробітників Академії за науковими та освітніми програмами.
 2. Сприяння залученню до навчального процесу провідних професорів (visiting professor) закордонних медичних університетів.
 3. Збільшення англомовної підготовки викладачів, науковців, студентів за трьохрівневою програмою.
 4. Організація спільно з міжнародними партнерами курсів довузівської підготовки в країнах Азії та Африки з метою розширення контингенту іноземних студентів.
 5. Формування інфраструктури взаємодії із закордонними освітніми та науковими організаціями, посольствами, громадськими представництвами для активного просування освітніх послуг за кордоном.
 6. Збільшення фінансової підтримки участі представників Академії у міжнародних форумах.
 7. Запровадження практики двомовного пакету навчальних магістерських та аспірантських програм. 

 

КАДРОВА ПОЛІТИКА І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

 1. Розвиток кадрового потенціалу на основі стратегічного планування, розробки і впровадження професійних стандартів.
 2. Впровадження, на основі Закону України «Про вищу освіту», системи укладання індивідуалізованих контрактів з працівниками академії.
 3. Продовження практики матеріального заохочення за викладання іноземними мовами.
 4. Спрощення документообігу шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій, зменшення кількості документів внутрішнього обігу, обмеження різних форм звітності.
 5. Розвиток програм підтримки обдарованої молоді, їх професійне виховання та сприяння працевлаштуванню в Академії і провідних установах.
 6. Гарантування соціального захисту працівників пенсійного віку та створення умов для продовження науково-педагогічної діяльності в Академії.
 7. Поліпшення умов відпочинку працівників, студентів Академії, модернізація спортивно-оздоровчого табору «Здоров’я».

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Диверсифікація джерел фінансування, забезпечення фінансової стабільності Академії за рахунок оптимізації фінансової діяльності, збільшення доходів від позабюджетних освітніх послуг.
 2. Удосконалення нормативної бази фінансово-економічної діяльності Академії, механізму формування бюджету, розподілу і контролю фінансових зобов'язань та системи оплати праці.
 3. Розвиток матеріально-технічної бази Академії та продовження оснащення освітньої, наукової та лікувальної діяльності сучасними технологіями.
 4. Виконання комплексу ремонтно-будівельних робіт щодо підтримки в гідному стані будівель і приміщень структурних підрозділів Академії, забезпечення умов для комфортного побуту викладачів і студентів.
 5. Забезпечення належної матеріальної підтримки науково-педагогічних кадрів у виконанні і захисті дисертаційних робіт за рахунок збільшення відповідних виплат.
 6. Продовження пріоритетного фінансування фонду заробітної плати і стипендії.
 7. Виконання програми відновлення корпусів Академії в трирічний термін.
 8. Забезпечення мотивованої потреби в придбанні наукового обладнання для підготовки науково-педагогічних кадрів.

 

УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

 1. Розвиток принципів внутрішньоінституціональної демократії, соціальної справедливості, забезпечення постійного конструктивного діалогу зі студентами та викладачами.
 2. Розвиток системи управління якістю відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001 та Європейської моделі досконалості ЕFQМ.
 3. Впровадження постійно діючої системи, що досліджує рівень бюрократизації всіх процесів, заходів щодо зниження числа формальних процедур. Активне протистояння корупції і плагіату.
 4. Підвищення рівня самостійності кафедр та інших підрозділів Академії, посилення взаємноузгодженої відповідальності за ефективність діяльності.
 5. Реорганізація бібліотечної роботи, запровадження електронної каталогізації бібліотечних ресурсів, подальший розвиток академічного репозиторію та його інтеграція із мережевими ресурсами.
 6. Розвиток офіційного сайту Академії, підвищення ефективності роботи із громадськістю, розширення співпраці із засобами масової інформації щодо популяризації здобутків Академії.

 

Разом подолаємо шлях до майбутнього!

 

 

З повагою,
Тетяна Перцева