Меню

Сектор наукової медичної інформації

Сектор наукової медичної інформації є науковою структурою академії, який існує з 1976 р. Він функціонує як самостійний підрозділ і підпорядковується проректору з наукової роботи.
Діяльність сектора сприяє створенню інформаційного середовища академії як складової єдиного інформаційного поля галузі, що оптимально відповідає завданням науково-дослідних робіт та навчального процесу, виконанню поточних та перспективних планів академії, підвищенню рівня професійних знань та науково-інформаційної підготовки фахівців.
Організаційно-методична робота сектору наукової медичної інформації пов’язана з використанням науково-інформаційних ресурсів, реалізацією інноваційних заходів, опануванням новими науково-інформаційними технологіями, підвищенням науково-інформаційної компетентності спеціалістів академії, здійсненням роботи по формуванню науково- інформаційних ресурсів, організацією науково-інформаційного супроводження науково-дослідних робіт на етапах планування, виконання та звітності, підготовкою узагальнених матеріалів щодо формування Реєстру галузевих нововведень.
Сектором також проводиться підготовка “Щорічної доповіді про найважливіші вітчизняні та зарубіжні досягнення в медицині та охороні здоров’я“, надає консультації по підготовці інформаційних листів та методичних рекомендацій, організація обміну науково-інформаційними матеріалами між регіональними та іншими профільними науковими установами, щорічний аналіз наукової інформаційної діяльністі в академії і подання інформації до Укрмедпатентінформу МОЗ України, контроль підготовки і подання звітно-інформаційних матеріалів (звіти проміжні та заключні, реєстраційні, облікові карти з НДР) до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації.
Сектор приймає участь в організації та проведені наукових форумів, тематичних виставок, заходів по підвищенню кваліфікації спеціалістів академії, в реалізації інноваційних процесів в академії, підготовці інформаційних тематичних добірок та аналітичних оглядів з окремих проблем медицини.

Відділ аспірантури та магістратури

Підготовка через систему аспірантури ведеться практично весь час існування Дніпропетровської державної медичної академії. Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Існують дві форми навчання в аспірантурі – з відривом від виробництва (очна аспірантура) та без відриву від виробництва (заочна аспірантура).

В Дніпропетровській державній медичній академії функціонує атестована та затверджена Міністерством освіти і науки України аспірантура за 36 науковими спеціальностями в галузі медичних, біологічних, економічних та фармацевтичних наук. Підготовка аспірантів відбувається за рахунок державного замовлення або навчання за умов контракту (для громадян України або іноземних громадян).

ДМА займає місце одного із лідерів в питаннях підготовки аспірантів в Україні із числа іноземних громадян. Перший випуск іноземців із аспірантури успішно відбувся в 2004 році.

В Дніпропетровській державній медичній академії є докторантура, яка атестована Міністерством освіти і науки України за чотирма спеціальностями.

Відділ аспірантури та магістратури виконує великий обсяг роботи зі здобувачами наукового ступеню доктора та кандидата наук із числа співробітників ДМА та працівників практичних органів охорони здоров’я України.

Підвищенню ефективності підготовки фахівців в аспірантурі при ДМА сприяє також і те, що при академії діє 2 спеціалізовані вчені ради (Д.08.601.01; Д 08.601.02) по захисту докторських та кандидатських дисертацій із спеціальностей:

  • 14.01.03 – хірургія,
  • 14.01.24 – лікувальна фізкультура та спортивна медицина,
  • 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія,
  • 14.01.36 – гастроентерологія,
  • 14.01.10 – педіатрія,
  • 14.01.11 – кардіологія.

Також в Дніпропетровській державній медичній академії проводиться підготовка в магістратурі магістрів медицини згідно Ліцензії Міністерства освіти і науки та сертифікатами про акредитацію за напрямком – 1101 – Медицина за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» та «Стоматологія».

Також наша академія є новатором в межах України з питань підготовки магістрів медицини із числа іноземних громадян. В 2006 році вперше в межах України відбувся випуск іноземних громадян (КНР). За весь період підготовки іноземних громадян в магістратурі ДМА її ефективність складала 100%. В різні роки відділом аспірантури Дніпропетровської державної медичної академії завідували – професор Луковський Л.А., доцент Вільковський Л.В., професор Мосійчук М.М., доцент Станкевич В.І. та інші.

З 1983 по 2003 роки відділом аспірантури завідувала доцент Йолтишева Тетяна Іванівна, яка стояла у витоків створення в академії магістратури, початку навчання в аспірантурі іноземних громадян.

З 2003 року відділ аспірантури та магістратури ДМА очолює доктор медичних наук, професор Родинський Олександр Георгійович.

доктор медичних наук,
професор
Родинський Олександр Георгійович

Відділ патентно-ліцензійної роботи

Відділ патентно-ліцензійної роботи є підрозділом науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем.

Діяльність пов’язана з підготовкою патентів та звітів з патентно-інформаційного пошуку здобувачів наукових ступенів та при плануванні НДР кафедр

 

 З 1920 року медичний факультет Катеринославського університету виділився у самостійний інститут. З 1921 року окремі професори інституту розпочали займатися науковою роботою. У період з 1925 р. по 1930 р. заступником ректора професора В.П. Карпова по науковій частині був відомий хірург професор Я.О.Гальперн. Наукова робота вже в цей період характеризувалась багатопроблемністю.

Широко відомі імена таких вчених, як М.О. Кабанов (терапія), В.П. Карпов та М.І. Зазибін (гістологія), В.М.Архангельський (фізіологія), М.С. Кахіані (анатомія), Я.О. Гальперн та Д.А. Василенко (хірургія), Г.Ф. Цомакіон та Д.Є. Шмундак (акушерство і гінекологія), О.О. Козловський та О.М. Абрамова (травматологія - ортопедія), Л.В. Громашевський (епідеміологія), Л.В. Гербільський (біологія), О.Ф. Стояновський (гігієна), В.Є.Дзержинський та М.С. Доброхотов (неврологія), І.С. Мільман та А.Й. Браун (дерматовенерологія), що стояли біля джерел наукових напрямків, які розвивалися та продовжують свій успішний розвиток і у теперішній час.

Їх розробки були підхоплені та успішно продовжені у середині ХХ сторіччя. У цей період заступниками директора по науковій частини працювали професори Т.Є. Гнілорибов, М.М. Денисенко та А.Д. Христич, з 1970 по 1978 рік проректором з наукової роботи стає професор П.І. Сябро, завідуючий кафедрою нормальної фізіології.

З 1978 року посаду проректора з наукової роботи займає професор Л.В. Новицька-Усенко, яку у 1982 році змінює професор О.В. Люлько у зв′язку з призначенням Новицької-Усенко Л.В. ректором ДДМА. Член-кореспондент АМН України, лауреат Державних премій науки і техніки України перебував на цій посаді до 2005 року. З 2005 року по теперішній час проректором з наукової та лікувальної роботи є професор Мамчур В.Й.

Наукова діяльність співробітників академії підпорядковується ректору та підрозділу з наукової та лікувальної роботи академії.

Наукова частина ДМА, згідно з основними напрямками науково-дослідної роботи в академії складається з відділу, що забезпечує координацію та контроль за підготовкою науково-педагогічних кадрів (аспіранти, докторанти, магістранти; здобувачі).

Науковій частині підпорядковуються також студентське наукове товариство та Рада молодих вчених. Планування НДР аспірантів, здобувачів кандидатських та докторських дисертаційних робіт, ініциативних науково-дослідних досліджень здійснюється щорічно, насамперед, на кафедральних засіданнях з наступним розглядом та рекомендаціями фахових Проблемних комісій академії на засіданнях науково-координаційної Ради академії. Після розгляду матеріалів на фахових Проблемних комісіях МОЗ та АМН України вони остаточно затверджуються до виконання Вченою Радою Академії.

До складу наукової частини входять Спеціалізовані вчені Ради, регіональні наукові товариства та асоціації, редакції наукових журналів та також Центральна науково-дослідна лабораторія, експериментальна біологічна клініка, науково-дослідницький сектор, експертна комісія академії, сектор науково-медичной інформації, бібліотека; науковий відділ, метрологічна служба, патентний відділ.

Починаючи з 2005 року колектив наукової частини готує та видає звіт “Науково-дослідна діяльність Дніпропетровської державної медичної академії". Проректор з наукової та лікувальної роботи професор В.Й. Мамчур щорічно звітує в березні місяці на Вченій раді ДМА, в грудні місяці в МОЗ України.

Подальший розвиток медичної науки в Україні, поява новітніх підходів до їх вирішення зумовить необхідність та можливості структурно-функціональної перебудови та вдосконалення роботи наукової частини Дніпропетровської медичної академії.